เริ่มต้นธุรกิจที่ยั่งยืนกับกรุงศรี โครงการ ESG ที่จะช่วยคุณสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ทำได้จริง

เริ่มต้นธุรกิจที่ยั่งยืนกับกรุงศรี โครงการ ESG ที่จะช่วยคุณสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ทำได้จริง


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ


· เรียนรู้ ทุกมิติการเปลี่ยนธุรกิจให้ยั่งยืนกับ Krungsri ESG Academy โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ผ่านหลักสูตรการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต รวมถึง Thailand Taxonomy Integration หรือ แนวทางการดำเนินการธุรกิจหรือกิจกรรมสีเขียวตามนิยาม Thailand Taxonomy


· เข้าถึง เครือข่าย ESG ที่น่าเชื่อถือจากเครือข่ายพันธมิตรของธนาคาร เพิ่มโอกาสสร้างธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ


· พัฒนา แผนธุรกิจที่ทำได้จริงกับการอบรมที่เข้มข้นและไอเดียจากธุรกิจที่ทำสำเร็จ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และเตรียมตัวสำหรับการเสนอแนวคิดปรับเปลี่ยนธุรกิจ Transition plan และ Transition process ร่วมกัน


· ต่อยอด การโฆษณาธุรกิจผ่านรางวัล Krungsri ESG Awards 2024 และได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อชั้นนำ ตลอดจนช่วยสร้างชื่อเสียงและตอกย้ำภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG


· โอกาส รับสินเชื่อพิเศษเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากกรุงศรี


เปิดรับสมัครจำนวนจำกัดตั้งแต่ วันนี้ – 15 มีนาคม 2567

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2024

*ธนาคารขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

เริ่มต้นธุรกิจที่ยั่งยืนกับกรุงศรี โครงการ ESG ที่จะช่วยคุณสร้างแผนเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ทำได้จริง

1. รายละเอียดโครงการ

Krungsri ESG Awards 2024 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ลูกค้าธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญและนำแนวคิด ESG ไปปรับใช้และต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจในทุกมิติ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรพันธมิตรผู้ทรงคุณวุฒิและมีวิสัยทัศน์ด้าน ESG ได้แก่

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย
 • องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์


เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลสำหรับปีนี้ โดยจำแนกรางวัลเป็น 2 ประเภท คือ


 • Excellence เป็นรางวัลที่มอบให้ธุรกิจที่เป็นเลิศครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 • Highly Commended เพื่อเชิดชูกิจการที่ริเริ่มและดำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ดีทั้ง 3 ด้าน


พิเศษยิ่งขึ้นในปีนี้ ธนาคารกรุงศรีได้ส่งเสริมเรื่อง ESG ให้เข้มข้นกว่าเดิม โดยการต่อยอดจัดกิจกรรม Krungsri ESG Academy ภายใต้โครงการ Krungsri ESG Awards ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ากลุ่ม SME ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้และเตรียมตัวสำหรับการเสนอ Transition plan และ Transition process ร่วมกัน ด้วยหวังให้เป็นการช่วยลูกค้าวางแนวทาง พร้อมเป็นตัวช่วยจุดประกายเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การทำ ESG


2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ต้องเป็นธุรกิจจดทะเบียนนิติบุคคล
 • ยอดขายต่อปี < 1,000 ล้านบาท
 • ดำเนินกิจการมาแล้ว 3 ปี มีกำไร และไม่มีข่าวเสียหาย
 • มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG
 • ปัจจุบันไม่ได้เป็นลูกค้าธุรกิจของ ธนาคารกรุงศรี เช่น ไม่มีบัญชีเงินฝากธุรกิจ ไม่มีสินเชื่อ


3. เงื่อนไขการพิจารณารางวัล

 • เข้าเรียนหลักสูตร Krungsri ESG Academy ครบทั้ง 5 ครั้ง
 • อบรมเนื้อหา 3 วัน
 • ศึกษาดูงาน 1 วัน
 • ธุรกิจนำเสนอโครงการ 1 วัน


 • ส่งแบบประเมิน เอกสารต่างๆ และนำเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านต่อคณะกรรมการ


4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม - ตุลาคม 2567


5. ขั้นตอนการสมัคร

 •  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Krungsri ESG Awards 2024 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567


 •  ธนาคารแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมลภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567


สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ

คุณศศพินทุ์ พุ่มอยู่ โทร. 089-566-5066 หรือ Email sasapin.pumyoo@krungsri.com

คุณขวัญแก้ว เชวงวรกุล โทร. 096-969-2442 หรือ Email kwankaew.chavengvorakul@krungsri.com

All Knowledge & Activities