Krungsri Business Sharing: Ep.2 ‘ZEROBOARD คำนวณโลกร้อนแบบนับนิ้ว’


เมื่อปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้สนใจแค่เรื่องคุณภาพและราคาของสินค้าเท่านั้น แต่ยังสนใจไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสินค้าอีกด้วย แล้วภาคธุรกิจจะคำนวณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างไร และนำมาใช้เดินหน้าธุรกิจให้เห็นผลท่ามกลางกระแสนิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างนั้น

.

วันนี้ Krungsri Business Sharing จึงพามาไขข้อสงสัยผ่านการพูดคุยกับ Zeroboard สตาร์ทอัพสัญชาติญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านคลาวด์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการคำนวณ และการแสดงผลลัพธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจและซัพพลายเชน

.

#KrungsriBusinessSharing

#ธนาคารกรุงศรี #Krungsri

#Zeroboard #CarbonFootprint

All Knowledge & Activities